Bungalow Estia

.. dovolená v srdci Řeckých bájí...

GDPR - ochrana osobních údajů...

GDPR – ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“): V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako své obchodní partnery informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Informace o správci osobních údajů

Novák Josef

Estia – Holiday

se sídlem Mavrovouni, 232 00 Gythio, GREECE

AFM: 300486226

Č. licence: 00000065077

Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu, IČ, DIČ), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Zpracováváme dále údaje o Vašem bankovním spojení. Pokud nám v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje se na ně tato informace také.

Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů a obecně závazných právních předpisů, v případě zpracování podoby kamerovým systémem pak nutnost ochrany majetku správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům. Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů.

Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

Informace o právech subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

  • právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům

  • právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů

  • právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním

  • právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná

  • právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace

  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.

  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování

  • právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

CzechEnglishGermanGreek